Aktualności

Aktualności

Historia Wyśmierzyc

Historia Wyśmierzyc

Służba Zdrowia

Służba Zdrowia

Turystyka

Turystyka

Edukacja i sport

Edukacja i sport

Aktualności

2023-11-30 12:26:51

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz §80 i §85 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 6 grudnia 2023 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Czytaj więcej

2023-11-29 12:35:41

Informacja

Szanowni Państwo,

 

W związku z prowadzeniem prac naprawczych nawierzchni na drodze gminnej relacji Kożuchów-Witaszyn-granica gminy (Jasionna) w miejscowości Witaszyn na wysokości adresu: Witaszyn 9 w dniach 30.11.2023 r. – 01.12.2023 r. wystąpią utrudnienia w ruchu.

2023-11-23 11:04:21

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 121/2023
Burmistrza Wyśmierzyc
z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie: unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Opieka Wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571), zarządzam, co następuje:             

§ 1

Unieważnia się drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Opieka Wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023, ogłoszony zarządzeniem nr 114/2023 Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 30 października 2023 r. z uwagi na brak ofert.

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, 
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Wyśmierzyc.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

2023-11-29 10:46:05

Informacja

Informujemy, że na stronie internetowej https://bip.wysmierzyce.pl/ zostało umieszczone ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wyśmierzyce, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 242 z obrębu 0004 Korzeń.

Link do ogłoszenia: https://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_2843

2023-11-27 09:30:17

Informacja o konsultacjach społecznych ws. budowy progu zwalniającego na ul. Kościuszki w Wysmierzycach

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.0.40 t.j.), § 6 ust. 1  Statutu Gminy Wyśmierzyce (Uchwała XLIV/198/22 Rady Miejskiej
w Wyśmierzycach z dnia 16.03.2022 roku) oraz Uchwały nr XI/39/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych,
zawiadamiam, że w okresie od dnia 01 grudnia 2023 roku do dnia 15 grudnia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Wyśmierzyce w sprawie usytuowania progu zwalniającego na ulicy Kościuszki w Wyśmierzycach - na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania łącznik Kościuszki.

Czytaj więcej

2023-11-24 10:54:34

Zawiadomienie o LXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 21 ust. 4 i § 22 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 28 listopada 2023 roku o godz. 8:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Czytaj więcej

2023-11-21 15:15:24

Informacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z modernizacją przepustu drogowego w Kozłowie w dniu 22.11.2023 roku wystąpią utrudnienia w ruchu w godz. 8:15-12:00.

Gospodarka komunalna
Informacje dla rolników
Prasa
Galeria
Turystyka
Rezerwaty

Rezerwaty

Na terenie gminy Wyśmierzyce znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Sokół i Borowiny
Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy występuje kilka pomników przyrody objętych ochroną prawną:
Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Projektowany park położony będzie w całości na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: Białobrzegi, Grójec, Kozienice, Przysucha, obejmując część gmin: Białobrzegi, Grabów nad Pilicą, Klwów, Magnuszew, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Odrzywół, Promna, Stromiec, Warka iWyśmierzyce.
Okolice Kostrzyna

Okolice Kostrzyna

Na szczególną uwagę pod względem przyrodniczym zasługują  okolice wsi Kostrzyń.  Występują tam pagórki wydmowe porośnięte borami sosnowymi i chrobotkowymi, których wysokości względne dochodzą do 13 metrów.